• Lorem ipsum

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om uw voorkeuren te onthouden, de effectiviteit van onze campagnes te meten en geanonimiseerde gegevens te analyseren om de prestaties van onze site te verbeteren. Door "Accepteren" te kiezen, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

 


PRIVACYBELEID
Laatst bijgewerkt op 22/04/2023
1. Partijen en doel
POLITEC (hierna "POLITEC" of de "Verantwoordelijke voor de verwerking")
BREEDVELD 2 / UNIT 17 -1651 LOT
ECB / BTW : BE0892682387
Rechtspersonenregister : ________
Mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)2 376 28 63

POLITEC heeft dit privacybeleid opgesteld om de gebruikers van de website die gehost wordt op het volgende adres: www.politec.be, (hierna de "Site") op transparante wijze te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door POLITEC.
De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon, die de site bezoekt of er op een of andere manier mee interageert.
In dat opzicht bepaalt POLITEC alle technische, wettelijke en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Hiertoe verbindt POLITEC zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de Wet") en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "de Verordening").
Het staat POLITEC vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en voor haar rekening persoonsgegevens van gebruikers verwerkt (hierna de "Verwerker"). In voorkomend geval verbindt POLITEC zich ertoe een Verwerker te kiezen die voldoende garanties biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, met betrekking tot de Wet en de Verordening.
2. Verwerking van persoonsgegevens
Het gebruik van de site door de gebruikers kan leiden tot de mededeling van persoonsgegevens. De verwerking van dergelijke gegevens door POLITEC, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, of door dienstverleners die handelen in naam en voor rekening van POLITEC, zal in overeenstemming zijn met de Wet en de Verordening.
Persoonsgegevens worden verwerkt door POLITEC, in overeenstemming met de hieronder uiteengezette doeleinden, via :
Een geautomatiseerde procedure; het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief; het gebruik van cookies.
3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
In overeenstemming met artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens meegedeeld aan de Gebruiker en zijn de volgende:
1. om de uitvoering van de op de site aangeboden en overeengekomen diensten te waarborgen ;
2. om de prestaties van de aangeboden diensten te controleren;
3. om marketingactiviteiten en promotionele informatie uit te voeren met voorafgaande toestemming van de Gebruiker en totdat deze toestemming wordt ingetrokken, bijvoorbeeld het versturen van promoties over de producten en diensten van de Beheerder;
4. om vragen van de gebruiker te beantwoorden;
5. om statistieken op te stellen om de Website, de aangeboden diensten en de interne organisatie van de werking ervan te verbeteren;
6. om de kwaliteit van de Site en de producten te verbeteren
7. om de interessegebieden van de gebruiker beter te kunnen identificeren.
4. Persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden
Door de Site te bezoeken en te gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in dat POLITEC de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt volgens de procedures en principes die in dit Privacybeleid worden beschreven:
________
5. Toestemming
Door de site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de gebruiker dat hij/zij op de hoogte is van en zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Deze toestemming heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.
Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarbij de Gebruiker het vakje aankruist dat het Privacybeleid als hypertextlink aanbiedt. Deze toestemming is een onontbeerlijke voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site te kunnen uitvoeren of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met POLITEC. Elk contract tussen POLITEC en een gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker.
De gebruiker stemt ermee in dat de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens die hij verstrekt op de site of in verband met de diensten die POLITEC aanbiedt, verwerkt en verzamelt volgens de voorwaarden en principes van dit privacybeleid, voor de hierboven vermelde doeleinden.
Gebruikers hebben het recht om hun toestemming op elk moment in te trekken. Intrekking van de toestemming brengt de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming niet in gevaar.
6. Bewaartermijn voor persoonsgegevens van Gebruikers
In overeenstemming met artikel 13, §2 van de Verordening en de Wet, bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Deze periode is in ieder geval korter dan : 1 jaar
7. Ontvangers van gegevens en verstrekking aan derden
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan medewerkers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van POLITEC die adequate garanties bieden op het gebied van gegevensbeveiliging en die met POLITEC samenwerken bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van POLITEC en zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van dergelijke gegevens.
In alle gevallen moeten de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn bekendgemaakt, de inhoud van dit privacybeleid naleven. POLITEC verzekert dat zij dergelijke gegevens alleen zal verwerken voor de beoogde doeleinden, op een discrete en veilige manier.
Indien de gegevens worden meegedeeld aan derden voor direct marketing of wervingsdoeleinden, zal de Gebruiker hiervan op voorhand op de hoogte worden gebracht zodat hij/zij zijn/haar toestemming kan geven voor het gebruik van deze persoonsgegevens.
8. Rechten van gebruikers
De gebruiker kan zijn rechten op elk moment uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected], of een brief per post, met bijvoeging van een kopie van zijn identiteitskaart, naar het volgende adres BREEDVELD 2 / UNIT 17 -1651 LOT
a. Recht op toegang
Overeenkomstig artikel 15 van de Verordening garandeert POLITEC de Gebruiker het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens alsook tot de volgende informatie:
de doeleinden van de verwerking ;
de betrokken categorieën van persoonsgegevens
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om deze periode te bepalen;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, zoals bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening en, ten minste in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
De Verwerkingsverantwoordelijke kan betaling verlangen van een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker zijn aangevraagd.
Wanneer de Gebruiker dit verzoek elektronisch indient (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.
De Gebruiker zal uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn/haar gegevens ontvangen.
b. Recht op rectificatie
POLITEC garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.
Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De gebruiker moet eerst zelf de nodige wijzigingen aanbrengen vanuit zijn gebruikers-/overige account, tenzij dergelijke wijzigingen niet autonoom kunnen worden aangebracht, in welk geval een verzoek kan worden ingediend bij POLITEC.
Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van persoonsgegevens, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over dergelijke ontvangers indien hij of zij daarom verzoekt.
c. Recht op wissen
De Gebruiker heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens zo snel mogelijk te laten wissen in de gevallen genoemd in artikel 17 van de Verordening.
Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere Verwerkingsverantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de Betrokkene heeft verzocht dat elke koppeling naar dergelijke persoonsgegevens of elke kopie of reproductie daarvan door die Verwerkingsverantwoordelijken wordt gewist.
De twee voorgaande alinea's zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:
om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist en die is neergelegd in de EU-wetgeving of in de wetgeving van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de voor de verwerking verantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van het wissen van persoonsgegevens of van een beperking van de verwerking, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien hij of zij daarom verzoekt.
d. Recht op beperking van de verwerking
De Gebruiker heeft het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in de gevallen genoemd in artikel 19 van de Verordening.
In overeenstemming met artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke beperking op de uitgevoerde verwerking, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen zou vereisen. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien hij of zij daarom verzoekt.
e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Overeenkomstig artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers het recht om van POLITEC hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke zonder dat POLITEC wordt verhinderd om dit te doen in de gevallen waarin de verordening voorziet.
Wanneer gebruikers hun recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen overeenkomstig de vorige paragraaf, hebben ze het recht om hun persoonsgegevens rechtstreeks te laten overdragen van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere, voor zover dit technisch mogelijk is.
De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op wissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.
f. Recht op bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming
Gebruikers hebben te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op grond van hun bijzondere situatie, met inbegrip van de geautomatiseerde verwerking van gegevens door POLITEC. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening zal POLITEC niet langer persoonsgegevens verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wervingsdoeleinden, heeft de Gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke wervingsdoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke werving.
Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor wervingsdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.
g. Recht op het indienen van een klacht
De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door POLITEC bij de Gegevensbeschermingsautoriteit bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie vindt u op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.
Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Pressestraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: + 32 2 274 48 00
Fax: + 32 2 274 48 35
E-mail: [email protected]
De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.
9. Beperking van aansprakelijkheid van de verantwoordelijke voor de verwerking
De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet verbonden zijn met POLITEC. POLITEC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of de naleving van de wet- en regelgeving.
De houder van het ouderlijk gezag moet zijn/haar uitdrukkelijke toestemming geven als een minderjarige jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website openbaar wil maken. POLITEC raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten stelligste aan een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar van wie de toestemming niet effectief gedekt is door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens - in het bijzonder met betrekking tot de leeftijd - die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval worden persoonsgegevens verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking als de gebruiker aangeeft dat hij of zij jonger is dan 16 jaar.
POLITEC is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens veroorzaakt door met name de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computeraanvallen.
10. Beveiliging
De verantwoordelijke voor de verwerking implementeert organisatorische en technische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen voor de verwerking en verzameling van gegevens. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de Site.
11. Wijzigingen in het privacybeleid
POLITEC behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op dit gebied. De gebruiker wordt dus uitgenodigd om regelmatig de Privacy Policy te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Elke dergelijke wijziging zal op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd met het oog op de afdwingbaarheid.
12. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Op dit Privacybeleid is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van POLITEC.
13. Contact
Voor vragen of klachten in verband met dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het volgende adres: [email protected]