• Lorem ipsum

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK EN VERKOOP

Bijgewerkt op 22/04/2023

De website

www.politec.be

en de mobiele applicatie

www.politec.be

(hierna gezamenlijk het "Platform")

zijn een initiatief van :

Politec srl

Breedveld 2

Eenheid 17

1651 PARTIJ

Bedrijfsnummer (ECB/BTW): BE0892682387

E-mail: [email protected]

Telefoon: +32 (0)2 376 28 63

(hierna "Politec srl" of de "Verkoper")

 

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AVG") zijn van toepassing op elk bezoek aan of gebruik van het Platform en de informatie daarop door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker").

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker kennis te hebben genomen van deze AGV en aanvaardt hij uitdrukkelijk de rechten en verplichtingen die hierin zijn uiteengezet.

Bij uitzondering kan van de bepalingen van de AGV worden afgeweken door middel van een schriftelijke overeenkomst. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of verwijderen van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de overige bepalingen van de AGV.

Wij behouden ons het recht voor om onze AGV te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar wij verplichten ons om de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.

2. Platform

a. Toegang en browsen

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. We kunnen echter geen garantie bieden voor absolute operabiliteit en onze acties moeten daarom worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis.

Het gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te onderbreken, zonder verplichting tot voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

Politec srl bepaalt in grote mate de inhoud van het Platform en besteedt veel zorg aan de informatie die het bevat. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erop door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk gewenst moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder enige aansprakelijkheid.

Politec srl kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is daarom mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies of actueel is. Dientengevolge kan Politec srl niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de informatie op het Platform.

Indien de inhoud van het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Downloaden van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Politec srl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van dergelijke downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die geheel en uitsluitend voor rekening van de Gebruiker komen.

c. Diensten voorbehouden aan geregistreerde Gebruikers

1) Registratie

Toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van registratie door de Gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan handelingsbekwame natuurlijke personen die het online beschikbare registratieformulier op het Platform en deze GCU hebben ingevuld en gevalideerd.

Bij registratie verplicht de Gebruiker zich tot het verstrekken van juiste, waarheidsgetrouwe en actuele informatie over zichzelf en zijn burgerlijke staat. De Gebruiker moet ook regelmatig de juistheid van zijn gegevens controleren.

De Gebruiker moet daarom een geldig e-mailadres opgeven, waarnaar het Platform de bevestiging van registratie voor haar diensten zal sturen. Een e-mailadres mag niet meer dan één keer gebruikt worden om zich te registreren voor diensten.

Elke communicatie verzonden door het Platform en haar partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. De Gebruiker verbindt zich er daarom toe om de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te controleren en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Per persoon is slechts één registratie toegestaan.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode waarmee hij toegang krijgt tot een voor hem gereserveerd gedeelte (hierna te noemen het "Persoonlijke gedeelte"), naast het invoeren van zijn wachtwoord.

De gebruikers-ID is permanent, maar het wachtwoord kan door de gebruiker online worden gewijzigd in het persoonlijke gedeelte. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk en de Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden door te geven.

In ieder geval behoudt Politec srl zich het recht voor om een verzoek tot registratie voor diensten op het Platform te weigeren als de Gebruiker zich niet houdt aan de AVG.

2) Uitschrijving

Regelmatig geregistreerde Gebruikers kunnen zich op elk gewenst moment uitschrijven door de daarvoor bestemde pagina in hun Persoonlijke Pagina te bezoeken. Elke uitschrijving van het Platform wordt zo snel mogelijk van kracht nadat de Gebruiker het daarvoor bestemde formulier heeft ingevuld.

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch een relatie tussen Politec srl en de externe website of een impliciete instemming met de inhoud van dergelijke externe websites.

Politec srl heeft geen controle over externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere schade.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De structuur van het Platform, evenals de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, databases, computertoepassingen, enz. die er deel van uitmaken of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, door welk procédé dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als vrij van rechten zijn aangeduid op het Platform.

Gebruikers van het Platform krijgen een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het Gebruikers niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of mee te delen aan het publiek.

Het is Gebruikers verboden gegevens in te voeren op het Platform die de inhoud of het uiterlijk ervan wijzigen of kunnen wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die door de Gebruiker worden verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van het Platform worden door Politec srl uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Politec srl verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat zij zich altijd verplicht tot duidelijke en transparante communicatie op dit punt.

Politec srl verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving ter zake na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy Handvest dat beschikbaar is op het Platform.

6. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze AGV is Belgisch recht van toepassing.

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Politec srl zijn maatschappelijke zetel heeft.

7. Algemene bepalingen

Politec srl behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In geval van schending van de AGV door de Gebruiker, behoudt Politec srl zich het recht voor om passende sancties en maatregelen te nemen. In het bijzonder behoudt Politec srl zich het recht voor om de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het Platform of onze diensten te ontzeggen. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Politec srl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke maatregelen en heeft geen recht op enige vorm van compensatie.

De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AV heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.

 

II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de "AV") definiëren de wederzijdse rechten en plichten in het geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna de "Klant").

De AVT drukken het geheel van de verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, op straffe van ongeldigverklaring van de bestelling.

In uitzonderlijke omstandigheden kan worden afgeweken van de bepalingen van de GTS, op voorwaarde dat deze afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de overige bepalingen van de AGV.

Politec srl behoudt zich het recht voor de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor alle aankopen die na die datum worden gedaan.

2. Online Winkel

Via het Platform stelt de Verkoper aan de Klant een online shop ter beschikking waarin de verkochte producten of diensten worden voorgesteld, zonder dat de foto's enige contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of weglatingen in de presentatie kan de Verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Producten en diensten worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Prijzen en belastingen worden gespecificeerd in de online shop.

3. Prijzen

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangeduide prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zullen van toepassing zijn, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro's en zijn exclusief eventuele leveringskosten, die extra worden aangegeven en gefactureerd voordat de Klant de bestelling bevestigt.

Het totaalbedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden aangegeven vóór de definitieve validatie van de bestelbon.

4. Online bestellen

De Klant kan een bestelbon online invullen met behulp van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.

Om de bestelling te valideren, moet de Klant deze GCS aanvaarden door te klikken waar aangegeven.

De Klant moet een geldig e-mailadres, facturatiegegevens en, indien van toepassing, een geldig leveringsadres opgeven. Eventuele uitwisselingen met de Verkoper kunnen via dit e-mailadres plaatsvinden.

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, een onjuist adres of een ander probleem met de account van de Klant, totdat het probleem is opgelost.

5. Orderbevestiging en betaling

De Verkoper behoudt het eigendom van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling voor de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met de gekozen betaalmethode. Deze validering vervangt de handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige machtigingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de hiertoe verstrekte informatie het bewijs is van zijn instemming met de verkoop en met de betaling van de verschuldigde bedragen voor de bestelling.

De Verkoper heeft een procedure opgesteld voor de controle van de bestellingen en de betaalmiddelen om een redelijke garantie te bieden tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder andere door de Klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van betaling per bankkaart door de erkende organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich eveneens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een vorige bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil loopt.

b. Bevestiging

Zodra de bevestiging van de aankoop en de betaling zijn ontvangen, stuurt de Verkoper een factuur naar de Klant, tenzij de factuur samen met de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen om de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres te sturen door vóór de levering een verzoek in die zin te richten aan de klantendienst (zie contactgegevens hieronder).

In het geval dat een dienst of product niet beschikbaar is, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail informeren om het te vervangen of de bestelling voor dit product te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

6. Bewijs

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde registers die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de Verkoper worden bijgehouden. Bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager, met name als bewijsmiddel.

7. Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van de betaling door de bank van de Verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat de Klant heeft opgegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten die voortvloeien uit onvolledige of foutieve informatie verstrekt door de Klant zullen aan de Klant worden gefactureerd. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling het voorwerp uitmaken van meerdere opeenvolgende leveringen aan de Klant.

Levering vindt, afhankelijk van de door de Klant gekozen methode, plaats binnen de volgende termijnen:

Standaardlevering: 1 tot 2 dagen

Levertijden worden alleen ter informatie gegeven. Er kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder in geval van laattijdige levering. Als de leveringstermijn langer is dan dertig dagen vanaf de datum van de bestelling, kan het verkoopcontract worden geannuleerd en de Klant worden terugbetaald.

a. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger of het geleverde product in goede staat is of dat de geleverde dienst overeenstemt met de bestelling.

Als een of meer bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger bij de levering het nodige voorbehoud maken bij de vervoerder en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De controle wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door de Klant gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud in ontvangst heeft genomen.

Elk voorbehoud dat niet volgens de hierboven bepaalde regels en binnen de gestelde termijnen is gemaakt, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de Klant.

b. Fout bij de levering

In geval van een leveringsfout of een niet-conformiteit van de producten ten opzichte van de informatie op de bestelbon, moet de Klant de Verkoper binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

Elke klacht die niet binnen deze termijn wordt ingediend, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de Klant.

c. Retourzendingen en omruilingen

Het te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden geretourneerd, volgens de volgende procedure:

Product(en) binnen max. 14 dagen per pakketpost terugsturen naar het adres :

Politec

Breedveld 2 - Unit 17

1651 Partij

Elke klacht of terugzending die niet volgens bovenstaande regels en binnen de gestelde termijnen gebeurt, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid ten opzichte van de klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden geretourneerd. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de Klant.

8. Garanties

De Verkoper garandeert dat de producten of diensten in overeenstemming zijn met het contract in overeenstemming met de wet die van kracht is op het moment van het sluiten van het contract.

a. Conformiteitsgarantie

Indien de Klant een consument is, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om gebruik te maken van de wettelijke conformiteitsgarantie. Indien het aangekochte product echter een tweedehandsartikel was, bedraagt de garantieperiode één jaar.

Elk gebrek aan overeenstemming moet zo snel mogelijk aan de Verkoper worden gemeld en in elk geval niet later dan twee maanden nadat het werd ontdekt.

9. Herroepingsrecht

Als de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of het sluiten van het dienstencontract.

Zodra de Klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, heeft hij 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of terug te betalen.

Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel wordt uitgevoerd, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de Klant.

De Klant kan om terugbetaling van het teruggezonden product vragen, zonder boete, met uitzondering van de retourkosten, die ten laste van de Klant blijven.

De terugzending of omruiling van het product wordt alleen aanvaard voor producten in hun geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, met name met volledige, intacte verpakking en in verkoopbare staat.

De Verkoper betaalt de Klant alle betaalde bedragen terug, met inbegrip van de leveringskosten, binnen 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.

Als de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, stemt de Klant er hierbij mee in om met betrekking tot deze digitale inhoud afstand te doen van zijn/haar herroepingsrecht om de levering zo snel mogelijk te ontvangen.

Als de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, doet de Klant hierbij voor deze diensten afstand van zijn/haar herroepingsrecht om zo snel mogelijk na het sluiten van de overeenkomst geleverd te krijgen.

Modelformulier voor herroeping

Ter attentie van :

Politec srl

Breedveld 2

Eenheid 17

1651 PARTIJ

Ondernemingsnummer (ECB/BTW): BE0892682387

E-mail: [email protected]

Telefoon: +32 (0)2 376 28 63

Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) herroeping van het contract voor de verkoop van de volgende goederen (*)/verrichting van de volgende diensten (*):

________________________________

________________________________

________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*) : __________

Naam van consument(en): __________

Adres van consument(en) : __________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier) :

____________________

Datum : __________

* Doorhalen wat niet van toepassing is

10. Bescherming van gegevens

De Verkoper bewaart het bewijs van de transactie, met inbegrip van het bestelformulier en de factuur, in zijn computersystemen onder redelijke veiligheidsvoorwaarden.

De Verkoper garandeert de persoonsgegevens van de Klant te beschermen in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

11. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd om de bestelling uit te voeren als gevolg van een onvoorziene omstandigheid buiten zijn controle, wordt dit beschouwd als overmacht.

In geval van overmacht is de Verkoper bevoegd om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht meer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig te beëindigen, door middel van een aangetekende brief gericht aan de andere partij. De reeds door de Verkoper geleverde diensten zullen niettemin evenredig aan de Klant worden gefactureerd.

12. Onafhankelijkheid van clausules

De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AGV zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.

13. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze AV worden beheerst door Belgisch recht.

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.